Načítá se

Type to search

AKČNÍ TIPY BLOG BYZNYS FREELANCE INSPIRACE JINÉ KARIÉRA PODNIKÁNÍ PRÁCE ŽURNÁL

Jak začít podnikat i bez peněz – jednoduchý návod (nejen) pro začátečníky v čem podnikat a jak úspěšně rozběhnout svůj vlastní byznys

Redakce
Jak začít podnikat i bez peněz – jednoduchý návod (nejen) pro začátečníky v čem podnikat a jak úspěšně rozběhnout svůj vlastní byznys

Asi každý, kdo chce začít podnikat, většinou shání množství potřebných informací – jak začít podnikat, jak podnikat bez peněz, jak úspěšně rozběhnout svůj byznys a jak ho efektivně propagovat, aby se o něm lidé dozvěděli.

Kdo by nechtěl pracovat sám na sebe a věnovat se tomu, co ho naplňuje? Alespoň takto nějak si většina z nás představuje vlastní podnikání. Skutečnost bývá o něco složitější – podstat však zůstává: většinou chceme podnikat proto, abychom se mohli věnovat tomu, co nás baví, naplňuje, inspiruje, abychom se mohli řídit podle sebe a abychom měli v práci a v životě mnohem více svobody.

Svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností – ta však už mnohým lidem až tak nevoní. Možná právě proto se takoví lidé nehrnou do podnikání, případně se jim proto v podnikání nepodaří. Jak tedy začít podnikat, aby se nám dařilo? Jak začít, kde najít správně nápady, vodné lidi, partnery a jak se orientovat v účetnictví, v legislativě = jednoduše, jak začít?

V tomto článku se dozvíte:

 1. Jakou právní formu zvolit – založit si životnost nebo společnost s ručením omezeným – jak založit s.r.o. nebo živnost a jaké jsou mezi nimi rozdíly?
 2. Podnikatelský plán – jak vypracovat podnikatelský plán, co by měl obsahovat a zdali je vůbec potřeba.
 3. Jak začít podnikat bez peněz.
 4. Tipy na nápady, s čím podnikat téměř bez kapitálu s minimum peněz.
 5. Způsoby, jak získat peníze na podnikání.
 6. Jaký kapitál je nutný pro podnikání?
 7. Důležitost marketingu a propagace pro úspěšné podnikání.
 8. Jaké způsoby propagace můžeme pro svůj byznys využít?
 9. Delegování práce – proč je delegování práce důležité, výhoda delegování práce.
 10. Přeceňování dobrého nápadu zbytečně odradí množství lidí.
 11. Co je při začátcích v podnikání nejdůležitější?
 12. Shrnutí – na co nezapomínat nejen při podnikání?

Jak začít podnikat?

Hlavně nečekat na spásonosný nápad a začít!

Z odhodlání začít podnikat je podobné jako začít se sportem nebo s ukončením nějakého zlozvyku = je nutné začít okamžitě, ne až zítra. V opačném případě jde spíš jen o sen než o realitu.

Jak zvolit název pro podnikání?

Zvolit si správnou formu podnikání a název firmy je mnohdy „oříšek“, který je těžké rozlousknout.

Název firmy by v ideálním případě měl být výstižný a nám blízky, zapamatovatelný či vyvolávající nějakou žádoucí emoci. Nebo to může být cokoli, v každém případě je zbytečné se kvůli tomu zaseknout – i ten nejhorší název je stokrát lepší, když s ním člověk pracuje, jak nejlepší název bez aktivity.

Jakou formu podnikaní zvolit?

Co je lepší, založit si živnost nebo společnost s ručením omezeným? Jak založit s.r.o. nebo živnost a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Pojďme si alespoň zběžně rozdělit a pohovořit o druzích podnikání, rozebrat jejich výhody a nevýhody.

Živnostenské oprávnění

Jedním z nejčastějších druhů podnikání je právě živnostenské oprávnění. Na jeho založení je potřeba dosáhnout 18 let, být způsobilý k právním úkonům a být bezúhonný. Bezúhonnou fyzickou osobu můžeme definovat jako osobu, která vede řádný život, plní své zákonné povinnosti, nepáchá trestné činy a přestupky a v minulosti nebyla odsouzena.

Při založení živnostenského oprávnění si můžeme vybrat ze třech druhů živností:

 • řemeslné
 • vázané
 • volné.

Pokud chceme vykonávat řemeslnou nebo vázanou činnost, musíme mimo všech výše uvedených povinností také splnit jednu hlavní, a tou je odborná způsobilost (např. výuční list nebo osvědčení o souvisejícím vzdělání apod.). Seznam řemeslných a vázaných činností můžeme najít přímo v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v příloze 1 a 2 k tomuto zákonu. Volná živnost je dostupnější, není zde vázaný žádný seznam činnosti a může ji vykonávat kdokoli, kdo splní podmínku věku, způsobilosti a bezúhonnosti. Volnou činností může být jakákoli činnosti, která není zařazená mezi činnosti řemeslné a vázané.

Výhody a nevýhody živnosti:

Výhody:

–  Právně daňové a odvodové aspekty
– Vyšší příjem než v pracovním poměru (platí pro osobu zaměstnanou na živnost)
– Zdravotní a sociální odvody (platí pro osobu zaměstnanou na živnost)
– Flexibilita právního vztahu (osoba zaměstnaná na živnost nemusí podávat výpověď)
– Vůči zaměstnané osobě se nevede žádná mzdová agenda

Nevýhody:

– Může se lehce stát, že přijdete o práci
– Žádné zaměstnanecké benefity
– Administrativa
– Daňové přiznání
– Ručení celým majetkem
– Menší možnost flexibility při odvodových povinnostech v porovnaní s s.r.o.

S.R.O. – společnost s ručením omezeným

Založení s.r.o. je pro laika poměrně jednoduché. V první fázi je její založení a v druhé fázi zápis do obchodního rejstříku, čímž vlastně s.r.o. právně vznikne. Založit ji může neomezené množství společníků, kdy každý z nich musí splatit vklad minimálně ve výši 1 Kč.

Na začátku všeho je potřeba určit obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání, společníky, výši vkladu společníků, jednatele společnosti, správce vkladu a výši základního jmění. Po tomto rozhodnutí následuje další krok, a to vypracování zakladatelských dokumentů. Jakmile budeme mít hotovy všechny tyto záležitosti, nic nám nebude stát v cestě v získání osvědčení o živnostenském oprávnění a v zápisu do obchodního rejstříku. Založení s.r.o. v praxi je mnohem jednodušší s pomocí právníka.

V praxi to však nemusí být úplně pravda. Společnost si můžeme nechat také založit od firmy, která se tomuto věnuje, případně u zkušeného právníka – cena za kompletní založení s.r.o., kde nemusíme pohnout ani prstem (jen ověřit pár podpisů a plnou moc) nás může vyjít na částku v rozmezí od 5 000 Kč do 25 000 Kč.

Výhody a nevýhody s.r.o.

Výhody:

 • Může ji založit jedna osoba
 • Za porušení závazků společnost odpovídá jen do výše svého jmění (soukromý majetek osob zůstává bez povšimnutí)
 • Neomezené množství společníků
 • Hodnota základního kapitálu je od výšku 1 Kč
 • Vklad společníka je ve výši od 1 Kč
 • Možnost být společníkem v neomezeném počtu společností
 • Jednoduchá organizační struktura
 • Vyšší důvěryhodnost.

Nevýhody:

 • Zakládající osoba nesmí mít nedoplatek na dani a musí být trestně bezúhonná
 • Účetnictví je složitější – podvojné.

Spolek

Spolek je v podstatě nezisková organizace, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Mohou ho založit minimálně 3 osoby, kterým musí být minimálně 18 let. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

K založení spolku je potřeba mít jeho sídlo a název, který nesmí být totožný s žádným názvem jiného sdružení.

Cíl činnosti zákon přesně nedefinuje, může jím být v podstatě cokoli, co není v rozporu s právem. Organizační jednotky, ustanovení a práva a povinnosti členů a zásady hospodaření musí být přesně vymezené ve stanovách spolku.

Výhody a nevýhody spolku

Výhody:

 • Jednoduché založení
 • Příspěvky od členů

Nevýhody:

 • Sekundární podnikatelská činnost

Nezisková organizace

Nezisková organizace je právnickou osobou (může ji založit právnická nebo fyzická osoba, případně státu, která poskytuje všeobecně prospěšné služby za předem určených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Její název nesmí být totožný s jinou neziskovou organizací a vzniká dnem, kdy rozhodnutí registračního úřadu vejde v platnost.

Zisk, který vygenerují, ale nesmí být použit ve prospěch zakladatele nebo členů orgánu ani ve prospěch zaměstnanců, ale musí být v celém rozsahu použit na zabezpečení všeobecně prospěšných služeb, kterými jsou:

 1. poskytování zdravotní péče,
 2. poskytování sociální pomoci a humanitární péče,
 3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentace duchovních a kulturních hodnot,
 4. ochranu lidských práv a svobod,
 5. vzdělání, výchovu a rozvoj tělesné kultury,
 6. výzkum, vývoj, vědecko-technické služby a informační služby,
 7. tvorba a ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva,
 8. služba na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti,
 9. zabezpečování bydlení, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Co potřebujeme k založení neziskové organizace?

K založení neziskové organizace jsou potřeba následující doklady: návrh na zápis, zakládací listina (obsahuje název a sídlo, délku trvání, druh všeobecně prospěšných poskytovaných služeb, osobní údaje a peněžní vklady zakládajících osob, členů správní a dozorčí rady, ředitele), statut (obsahuje název, sídlo a druh všeobecně prospěšných činností – jejich způsob zveřejnění a poskytování, orgány a vymezení jejich působnosti, počet členů, způsob volby a délku jejich funkčního období, způsob majetkového vypořádání a čas uchovávání písemností ze zasedání orgánů).

Dále potřebujeme čestné prohlášení a prohlášení zakladatele o konečném uživateli výhod, údaje ředitele (potřebné na vyžádání výpisu z rejstříku trestů), výpis z Obchodního rejstříku a aktuální znalecký posudek (v případě nepeněžitého vkladu).

Neziskovku je možné zrušit dne uvedeným v rozhodnutí správní rady (v den, kdy bylo rozhodnutí přijaté), uplynutím doby, na kterou byla založená, dnes uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení neziskové organizace, rozhodnutím správní rady o sloučení, splynutí nebo rozdělení neziskové organizace, vyhlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Výhody a nevýhody neziskové organizace

Výhody:

 • Může ji založit jedna osoba, která si volní povinné orgány
 • Dar není předmětem daně – netřeba ho danit
 • Příjem plynoucí z činnosti, která je činností vymezenou speciálním předpisem je osvobozený od daně

Nevýhody:

 • Zisk za žádných okolností není možné přerozdělit mezi vlastníky
 • Má přesně definované veřejně prospěšné činnosti, kterých se musí držet

Rozdíl mezi neziskovou organizací a občanský sdružením je právě v činnosti organizací. Občanské sdružení může provozovat jakoukoli činnosti, zatímco nezisková organizace má přesně definované veřejně prospěšné činnosti, kterých se musí držet.

Podnikatelský plán – jak vypracovat podnikatelský plán, co všechno by měl obsahovat a hlavně: potřebujeme ho vůbec?

V začátcích podnikání sumarizujeme různé myšlenky a analýzy, náš první nápad, jak začít podnikat a na co všechno nezapomenout. Proto by bylo k věci, abychom si vytvořili nějaký dokument, kde to budeme mít pěkně podrobně rozepsané. Takový dokument ale už existuje a říká se mu podnikatelský záměr – plán, tzv. byznys plán či podnikový nebo obchodní koncept.

Podnikatelský záměr zprostředkovává první a nejdůležitější dojem o firmě, mapuje a analyzuje celé období od úmyslu podnikat až po období, kdy se podnikatelovi začnou vracet vložené prostředky s cílem zaměřit se na jádro podnikatelské činnosti a získat investora.

Podstatou podnikatelského záměru můžeme chápat buď jako ideál naší podnikatelské činnosti nebo jako dlouhodobou strategii podnikání.

Podnikatelský plán by měl obsahovat určité náležitosti:

 1. Údaje o žadateli – jméno, příjmení, datum narození, adresu, číslo mobilního telefonu, e-mailový kontakt, vzdělání, pracovní zkušenosti, praxi, jazykové a počítačové znalosti….
 2. Charakteristika záměru – popis podnikatelské činnosti a konkrétního záměru (nejdůležitější část) = představení celého plánu, cílů a strategií, údaje o budoucí firmě, důvod založení, předpokládaný vývoj podnikání, účel a právní formu.
 3. Postup realizace projektu – co bylo zákalní myšlenou a cílem při realizaci podnikatelské činnosti, časový realizační plán.
 4. Místo realizace záměru – prostorové, technické a organizační zabezpečení = co a kdo je potřebný při vykonávání činnosti.
 5. Marketingové informace – informace o trhu, konkurenci v něm, marketingové cíle (webové stránky, sociální sítě…), případně popis produktů (výrobků), jejich cena, výrobní proces, způsob dodávky, místo realizace, propagace.
 6. Slabé a silné stránky záměru
 7. Finanční prognóza – detailní popis příjmů, výdajů, odvodů, výpočet minimálního obratu firmy, pokrytí všech nákladů.
 8. Doplňují údaje – vysvědčení, kurzy, certifikáty…
 9. Kalkulace předpokládaných nákladů – nájem prostor, koupě motorového vozidla, počítače, mobilního telefonu, školení, kolky…

Podnikatelský plán nám pomoci může ale nemusí. Naopak může zbytečně člověka zatáhnout do plánování namísto do akce. Realita bývá i tak ve většině případů odlišná. Jak se říká, člověk míní, Pán Bůh mění.

Jak začít podnikat bez peněz?

Mnoho lidí si mylně myslí, že na začátku svých podnikatelských aktivit potřebují mnoho peněz. Ano, s penězi jde všechno lépe – i začátek podnikání. Ale začít podnikat můžeme i bez peněz – v podstatě úplně od nuly.

Stačí si založit nějakou oficiální formu pro podnikání – např. živnost, s.r.o., anebo jinou právní formu. Každá z těchto právních forem pro podnikání má své výhody a nevýhody – jak můžeme vidět v úvodní části tohoto článku.

S čím se dá podnikat bez peněz?

Málokdo si to možná uvědomuje, ale podnikat můře začít kdokoli téměř okamžitě. Není k tomu nutný žádný převratný nápad. Stačí začít nabízet lidem ověřené věci – to, co lidé chtějí, na co jsou naučení, a to, co každý den potřebují. Ideální je, když se to skloubí s tím, co nás baví, a v čem se vyznáme.

Bezplatné řešení sice nejsou nikdy zadarmo, ale dnes máme mnoho možností, jak si vytvořit vlastní web nebo e-shop úplně zadarmo (namísto peněz ale musíme investovat něco mnohem cennějšího – náš čas). Také si můžeme zdarma ve vlastní režii řešit marketing, SEO a další aktivity.

Samozřejmě efektivnější může být zaplatit si na propagaci profesionály a specialisty, kteří vědí jak na to.

Tipy na nápady, s čím podnikat téměř bez kapitálu s minimem peněz:

 • Poskytování služeb – např. různé kurzy pro děti, příprava nebo rozvoz jídla, účetní služby, překlad a nejrůznější služby pro domácnosti – úklid, opravy a údržba.
 • Poskytování konzultací – vyučování cizích jazyků, doučování a školené PC dovedností, programování, koučink.
 • Multilevel marketing – MLM může být dost otravný, ale umí nabídnout skvělé možnosti, jako je naučit se prodávat a podnikat – navíc jsou zde poskytovány kvalitní školení (jen si z nich člověk musí umět vybrat, protože některé společnosti umí také kvalitně „vymývat mozek“). Často je registrace do MLM zdarma anebo za nízký vstupní poplatek – umožňuje např. maloobchodní prodej různých produktů bez potřeby uzavírání odběratelsko-dodavatelských smluv bez minimálních měsíčních odběratelů atd. (jde např. o různé kosmetické produkty jako je Avon, FM Group, Oriflame, anebo finanční produkty a poradenství).
 • Copywriting – stále větší je hlad po kvalitním obsahu pro webové stránky. Pokud patří psaní mezi vaše vášně, a pokud jste schopni naučit se tvořit poutavé, hodnotné články, můžeme se živit i jako dodavatelé pro různé firmy.
 • Předávání vlastních hodnotných zkušeností – pokud se nám v životě podařilo dosáhnout něčeho, o co se snaží mnoho lidí (např. zhubnout, vypracovat se do obdivuhodné formy, ovládnout diplomatické schopnosti apod.), tak to všechno můžeme zprostředkovat lidem, kteří se snaží o podobné výsledky.
 • Produkce kvalitních potravin – může být zajímavé dělat to ve velkém s hektary polí, ale potraviny můžeme vyrábět také ve městě, ve formě podzemních nebo terasových záhonů atd.
 • Catering – zde jsou velké možnosti nabízet například catering zaměřený na vegetariánské, veganské jídlo nebo na specializované diety (bezlepkové atd.).
 • Poskytování řemeslných služeb – stále více platí, že řemeslo má zlaté dno. Hovořit za vše může ukázka zakázkové výroby handmade hudebních nástrojů na míru od úspěšného slovenského řemeslníka.

Způsoby, jak získat peníze na podnikání

 • Najděte vhodného investora – investor sice přinese do firmy peníze, zároveň však může výrazně ovlivnit či změnit náš původní podnikatelský plán, protože pro investora jde v investici především o zisk, a ne o naše hodnoty nebo záměry.
 • Crowdfunding – jde o způsob, kdy namísto jednoho investora získáme množství malých investorů „z davu“ – běžných lidí.

Existuje několik možností, jak můžeme začít podnikat i bez peněz, ale každá z možností má svoje výhody a nevýhody.

Jednou z největších nevýhod při přizvaní investora může být například omezení svobody, změna záměru podnikání a jiné vlivy, které si může nový investor prosadit.

Jaký kapitál je nutný pro podnikání?

K podnikání je kromě financí nezbytný i další kapitál:

 • Pracovní síla – je nezbytné, aby měl kdo realizovat podnikatelské záměry – buď my sami nebo někdo další.
 • Odbornost – každé podnikání si většinou vyžaduje určitou odbornost anebo know-how.
 • Manažování – na to, aby všechno fungovalo, jak má, je důležité všechno zorganizovat, naplánovat, zesynchronizovat, aby vše šlo „tak, jak má“ (zajistit účetnictví, marketing, prodej, realizaci zakázek…).
 • Prodej – pokud chce být jakýkoli podnik úspěšný, potřebuje se umět prodat. Peníze do firmy přináší většinou zákazníci, proto je třeba vědět, jak oslovovat a shánět nové zákazníky a jak si udržet existující zákazníky. S penězi se podnikání jednodušeji hlavně proto, že si za ně můžeme pořídit další nezbytný kapitál. V opačném případě si musíme všechno zařídit sami – takže logicky o to víc času budu potřeboval do podnikání investovat.

Jestliže chceme úspěšně fungovat, potřebujeme zákazníky

V prvé řadě je velmi důležité umět sehnat nové zákazníky. Buď to uděláme sami nebo budeme potřebovat najít si schopného obchodního partnera, protože jinak naše podnikání nebude mít dlouhého trvání.

Spolupráce s obchodním partnerem nemusí být vůbec nereálná – nemusíme mít kvůli tomu obrovský příjem ani silnou značku. Jestliže nabízíme kvalitní produktu a služby, můžeme se dohodnout s nějakým šikovným prodejcem na spolupráci za určitou marži z prodeje – prodejci si vydělají tehdy, kdy vyděláme i my, takže se budou snažit skutečně prodávat.

Důležitost marketingu a propagace pro úspěšné podnikání

Kdo si koupí naše produkty/služby, když o nás nikdo neví? Proč by si měl někdo u nás cokoli kupovat, pokud je dostatečně spokojený s řešením, které už využívá? Proč by měl kdokoli změnit svoje chování a zdroj svých nákupů jen proto, že jste začali podnikat?

Vysvětlit, jak dokáže naše podnikání a byznys lidem pomoct – to je úlohou marketingu a reklamy

Nikdo se ve skutečnosti nezajímá o náš nový byznys. Každý má milion starostí sám se sebou a se svým životem. Navíc dnes každý den přibude množství nových webů, e-shopů, podniků a možnosti, které se přebíhají v tom, aby nás oslovili – tak proč by se měl kdokoli zajímat právě o náš byznys?

Pokud chceme pravidelně získávat nové zákazníky, potřebujeme lidem vhodným způsobem na správném místě a v prvý čas ukázat a vysvětlit, jak jim může náš produkt či naše služby pomoci.

Bez toho se nepohneme z místa.

Jaké způsoby propagace můžeme pro svůj byznys využít?

Je množství propagačních kanálů, které můžeme využít. Stačí najít ty nejvhodnější pro naše podnikání.

Nabízíte něco, co lidé často vyhledávají v Google vyhledávání?

Potom může být nejoptimálnějším způsobem propagace optimalizace webu pro vyhledávače (SEO) + PPC reklama v Google Ads.

Google není všemocný, jak si lidé někdy myslí. Bez SEO aktivit a bez kvalitní analýzy klíčových slov náš web s největší pravděpodobností nebude mít v Google vyhledávání úspěch.

Chcete oslovit zejména mladé lidi? Může stát za zvážení využití reklamní služby pro sociální sítě.

Delegování práce

Pokud chceme, aby naše podnikání rostlo, dříve nebo později se odstaneme do fáze, kdy je nevyhnutelné delegovat práci na někoho dalšího. Častou výmluvou mnohých podnikatelů je to, že si nemohou dovolit zaměstnat někoho dalšího, případně delegovat práci na externí pracovníky.

Na první pohled se to může zdát jako opodstatněný fakt – ale jakmile se na to podíváme blíže, právě toto přesvědčení vytváří pro podnikatele bludný kruh, z kterého se neumí sám dostat.

Proč je delegování práce důležité?

Všechno něco stojí. Náš čas, naše práce, naše služby.

Pokud jsme odborníky na určitou činnost, která nás živí, ale pokud při tom musíme řešit účetnictví, marketing, administraci a správu – kdo se tedy může věnovat naší nejziskovější činnosti?

V podstatě je to jednoduché – pokud se věnujeme činnostem, které by dokázal hravě vyřešit kdokoli jiný a kvůli tomu se nestíháme věnovat odborným činnostem, které dokážeme v našem podniku řešit jen my – tak je asi nejvyšší čas na změnu a na přizvání pomoci.

Výhody a bonusy delegování práce

Všichni máme nějaké vlohy, nadání a talenty (samozřejmě ne všichni je rozvíjíme). Každého baví něco jiného – i díky tomu můžeme ve spolupráci s vícero lidmi efektivněji řešit úlohy, zadání a stejně tak můžeme lépe objevovat nové možnosti, nápady či inspirace. Více o time managementu se dozvíte tu.

Pro někoho může být problém soustředit se na detail, ale zároveň dokáže rychle plnit zadání. Naopak pro perfekcionalistu je přirozeností vyšperkovat každý detail, ale právě kvůli tomu pomaleji plní zadání – tito dva pracovníci se můžou ve vhodných podmínkách skvěle doplňovat.

Přeceňování dobrého nápadu zbytečné odradí množství lidí

Všichni možná známe někoho, kdo chce začít podnikat a zatím jen čeká na dobrý nápad. Když přijde dostatečně dobrý nápad, tak dříve našetříme na plnohodnotný důchod. Jednoduše – dobrý nápad je velmi přeceňovaný.

Každý má každý den nějaké nápady, ale ne každý z nich realizuje. Málokdy se stává, že by jen tak z ničeho nic vznikl převratný nápad. I Edison musel věnovat vymyšlení žárovky několik tisíc neúspěšných pokusů. Pokud chceme úspěšně podnikat, nemusíme začít s geniálním nápadem. Převážná většina geniálních nápadů vznikla z dlouholetého úsilí, mravenčí práce na „jednoduchých“ úkolech, které se nějakým způsobem snažili ulehčit lidem práci či život.

Tajemství na dobré nápady je v tom, že se nám odkrývají pomalu, postupně – realizováním „nevýznamných“ aktivit, kde každá aktivita může otevřít nové možnosti.

Co je při začátcích v podnikaní nejdůležitější?

Jestliže to myslíte skutečně vážně, důležité je především začít. Postupovat pěkně krok za krokem. Ty nejhodnotnější věci se totiž naučíme za pochodu. Ne čtením, studováním ani sněním nebo vyčkáváním. Může jít i o tu nejtuctovější činnost – mnoho úspěšných podnikatelů začalo podnikat v oboru, kde už byla neuvěřitelná konkurence. I přesto se jim ale podařilo uspět.

Jak? Nečekali na geniální nápad. Začali pracovat, začali podnikat, pomáhat lidem s jejich nejběžnějšími problémy a neustále hledali nové způsoby, jak být lepší a jak pomáhat lidem efektivně.

Nemusíme se hned stát světovou značkou, někomu bohatě stačí lokální byznys, hlavně že ho uživí a naplňuje ho.

Vytrvalost a vzdělávání je základ úspěchu

Pro dlouhodobý úspěch v podnikání je základním stavebním kamenem vytrvalost, neustálé zdokonalování a vzdělávání. Větší příliv peněz a víc nových zákazníků jde často ruku v ruce s tím, že dokážeme stále účinněji a efektivněji pomáhat našim klientům/zákazníků řešit jejich problémy, které je nejvíce zatěžují.

Na to, abychom dokázali klientům poskytovat stále lepší služby, a abychom jim dokázali pomáhat stále efektivněji – na to se potřebujeme neustále vzdělávat, zlepšovat a hledat nové možnosti, jak být lepšími – ať už návštěvou kurzů nebo i čtením knih o podnikání.

Díky tomu následně dokážeme klientům efektivněji pomoci – to zas dokáže pomoci nám několika způsoby. Jedním z nich je ten, že máme vyšší sebevědomí, stoupá naše hodnota a za naši práci si můžeme říct více peněz – protože klientům peníze ušetříme nebo vyděláme.

Také nám lepší služby dokážou přinést nové zákazníky – už jen tím, že spokojení klienti se rádi pochlubí svým známým – a tak nám zdarma udělají reklamu.

Shrnutí – na co nezapomenout – nejen při podnikaní?

Skutečně pomůžeme lidem a lidé pomohou nám.

Jakmile se zaměříme na upřímnou službu lidem – nejen na nějakou oportunistickou vypočítavost nebo drancování, ale na budování skutečné hodnoty – v tu chvíli máme největší šanci na dlouhodobý úspěch a prosperitu.

Samozřejmě je dnes mnoho podniků, které se k tomuto staví přesně naopak – zneužít lidí, prodat jim brak – ale i toto lze jen do chvíle, než to zákazník prohlédne tyto nekalé praktiky. Mimo jiné také platí, že karma funguje, ať už tomu věříme nebo ne.

Není potřeba zapomenout, že společnost vytváří jednotlivci – a i my rozhodujeme o tom, jaký svět je. Rozhodujete o tom naším životem, konáním a svými každodenními rozhodnutími = jestli se zaměříme na budování skutečné hodnoty, nebo jestli vytvoříme jen nějaký brak, se kterým oškubeme jednodušší lidi.

Anebo se budeme věnovat tomu, co nás skutečně naplňuje nebo se rozhodneme dělat nějakou práci pouze pro peníze.

Chceme začít úspěšně podnikat?

Začněme, hledejme vhodné způsoby, ptejme se kompetentních lidí na jejich názor a radu a dřív nebo později s největší pravděpodobností dosáhneme úspěchu. Zaručit nám to nemůže nikdo – avšak svojí připraveností, odhodláním a vytrvalosti můžeme pravděpodobnost úspěchu výrazně zvýšit.

Tags
Redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X