Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY BLOG BYZNYS FREELANCE JINÉ KARIÉRA MARKETING OSOBNÍ ROZVOJ PODNIKÁNÍ PRÁCE

Jak začít podnikat i bez peněz – jednoduchý návod (nejen) pro začátečníky v čem podnikat, a jak úspěšně rozjet svůj byznys

Asi každý, kdo chce začít podnikat, většinou shání množství potřebných informací – jak začít podnikat, jak podnikat bez peněz, jak úspěšně rozjet svůj byznys, a jak jej efektivně propagovat, ať se o něm lidé dozvědí.

Kdo by nechtěl pracovat sám na sebe a věnovat se tomu, co ho naplňuje? Alespoň nějak takto si většina z nás představuje vlastní podnikání . Skutečnost bývá o něco složitější – podstata však zůstává: většinou chceme podnikat proto, abychom se mohli věnovat tomu, co nás baví , naplňuje, inspiruje, abychom se mohli řídit podle sebe a abychom měli v práci a v životě mnohem více svobody.

Svoboda jde ruku v ruce s odpovědností – ta však už mnoha lidem až tak nevoní. Možná právě proto se takoví lidé nehrnou do podnikání, případně se jim proto v podnikání nedaří. Jak tedy začít podnikat tak, aby se nám dařilo? Jak začít, kde najít správné nápady, vhodných lidí, partnery a jak se orientovat v účetnictví, v legislativě = jednoduše, jak začít?

Jak začít podnikat?

Hlavní je, nečekat na spásný nápad a začít!

S odhodláním začít podnikat je to podobné jako se zahájením sportování, či s ukončením nějakého zlozvyku = je nutné začít okamžitě, ne až zítra. V opačném případě jde spíše jen o snění a ne o realitu.

Jak zvolit název pro podnikání?

Zvolit si správnou formu podnikání a název firmy je mnohdy „oříšek“, který je těžké rozlousknout.

Název firmy by v ideálním případě měl být výstižný a nám blízký, zapamatovatelný či vyvolávající nějakou požadovanou emoci. Nebo to může být cokoliv, v každém případě je zbytečné se kvůli tomu zaseknout – i ten nejhorší název je stokrát lepší, když s ním člověk pracuje, jako nejlepší název bez aktivity.

Jakou formu podnikání zvolit?

Co je lepší, založit si živnost nebo společnost ručením omezeným? Jak založit s.r.o. nebo živnost a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Pojďme si alespoň zběžně rozdělit a říct o druzích podnikání, rozebrat jejich výhody a nevýhody.

 • Živnostenské oprávnění

Jedním z nejpoužívanějších druhů podnikání je právě živnostenské oprávnění. Na jeho založení je třeba dosažení věku 18 let, mít způsobilost k právním úkonům a být bezúhonný. Bezúhonná osoba je fyzická osoba, která vede řádný život, plní si své zákonné povinnosti, nedopouští se trestných činů a přestupků a ani v minulosti nebyla odsouzena.

Při založení živnostenského oprávnění si můžeme vybrat ze tří druhů živností:

 • řemeslné,
 • vázané,
 • volné.

Pokud chceme provádět řemeslnou nebo vázanou činnost , musíme kromě všech náležitostí splňovat tu hlavní, a tou je odborná způsobilost (např. Výuční list nebo nějaké osvědčení), jejichž seznam se nachází přímo v Zákoně č. 455/1191 Sb. o živnostenském podnikání v ZNP., v příloze č. 1 a 2. Jestliže takové oprávnění nemáme, ale zkušeností máme habaděj, není třeba zoufat, protože i na tyto případy zákon myslel. V případě, že nemáme oprávnění, může se za nás zaručit nějaká osoba, tzv. odpovědný zástupce, která toto oprávnění má a danou činnost také vykonává. 

Volná živnost je dostupnější, není na ni vázán žádný seznam činností a může ji provozovat kdokoliv, kdo splní podmínku věku, způsobilosti a bezúhonnosti. Volnou činností může být jakákoliv činnost, která není zařazena mezi činnosti řemeslné a vázané.

Přidej se do Československého klubu Akční ženy

Výhody a nevýhody živnosti:

Výhody:

 • Právní daňové a odvodové aspekty,
 • vyšší příjem, jak v pracovním poměru (platí pro osobu zaměstnanou na živnost),
 • zdravotní a sociální odvody (platí pro osobu zaměstnanou na živnost),
 • flexibilita právního vztahu (osoba zaměstnána na živnost nemusí podávat výpověď),
 • vůči zaměstnané osobě se nevede žádná mzdová agenda.

Nevýhody:

 • může se snadno stát, že přijdete o práci,
 • žádné zaměstnanecké benefity,
 • administrativa,
 • daňové přiznání,
 • ručení celým majetkem,
 • menší možnost flexibility při odvodových povinnostech oproti s.r.o.
 • S.R.O. – společnost s ručením omezeným


Založení s.r.o. je pro laiky poměrně jednoduché. V první fázi je její založení a v druhé zápis do obchodního rejstříku, kterým vlastně s.r.o vznikne. Založit ji může jeden nebo více společníků. Základní kapitál, tedy i minimální vklad každého společníka, musí být minimálně 1 Kč.

Na začátku vyřizování si musíme určit obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání, společníky, výši vkladu společníků jednatelů, správce vkladu a výši základního kapitálu. Po tomto rozhodnutí následuje další krok, a to vypracování zakladatelských dokumentů. Pokud budeme mít hotové všechny tyto záležitosti, nic nám nebude stát v získání osvědčení o živnostenském oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku.

Založení s.r.o. je v praxi mnohem jednodušší s pomocí právníka.

V praxi to však nemusí být úplně pravda. Sro si můžeme nechat založit iu firmy, která se tomu věnuje, případně u zkušeného právníka – cena za kompletní založení s.r.o., kde nemusíme pohnout ani prstem (pouze ověřit pár podpisů a zplnomocnění u notáře) nás může vyjít na cca 4 000 Kč bez DPH.

Výhody a nevýhody s.r.o.

 

Výhody:

 • může ji založit pouze jedna osoba,
 • za porušení závazků společnost odpovídá jen do výše svého majetku (soukromý majetek zůstane nepovšimnutý),
 • hodnota základního kapitálů (minimální vklad společníka) jen 1 Kč,
 • jednoduchá organizační struktura,
 • omezené ručení,
 • optimalizace daní,
 • větší důvěryhodnost.


Nevýhody:

 • administrativa,
 • datová schránka,
 • názorové neshody společníků.

 • Občanské sdružení


Občanské sdružení je nezisková organizace, která vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky a mohou ho založit minimálně 3 osoby, z nichž alespoň jedna dosáhla věku 18 let. Jejím hlavním účelem je sdružení osob, které mají prvořadý cíl provádět neziskové aktivity (získávají dotace, dary, granty, podíly ze zaplacené daně …), které slouží jednotlivým členům sdružení.

Sdružení může vykonávat i podnikatelskou činnost, avšak ta nesmí být primární činností a prostředky ní získané by měly být použity výhradně na činnost sdružení.

K založení občanského sdružení musíme mít jeho sídlo a název, který nesmí být totožný s žádným názvem jiného sdružení (může se označovat jako spolek, hnutí, klub, skupina …).

Cíl činnosti zákon nedefinuje, avšak je přesně vypsáno, co cílem být nemůže. Organizační jednotky, ustanovení, práva a povinnosti členů a zásady hospodaření musí být přesně vymezeny.

Výhody a nevýhody občanského sdružení

 

Výhody:

 • jednoduché založení,
 • příspěvky od svých členů,
 • možnost získání 2% daní,
 • není nutná registrace na daňovém úřadě,
 • není třeba používání registračních pokladen.

Nevýhody:

 • sekundární podnikatelský činnost,
 • definované činnosti, které nemohou být předmětem neziskové organizace.

 • Nezisková organizace


Nezisková organizace je právnická osoba (může ji založit fyzická či právnická osoba, příp. stát), která poskytuje obecně prospěšné služby za předem určených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Její název nesmí být totožný s jinou neziskovou organizací a vzniká dnem, kdy rozhodnutí rejstříkového úřadu o registraci nabylo právní moci.

Přidej se do Československého klubu Akční ženy

Zisk, který nabyla, se však nesmí používat ve prospěch zakladatelů, členů orgánů ani jejích zaměstnanců, ale musí být použit v celém rozsahu pro zajištění obecně prospěšných služeb, kterými jsou:

a) poskytování zdravotní péče,

b) poskytování sociální pomoci a humanitární péči,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentace duchovních a kulturních hodnot,

d) ochrana lidských práv a základních svobod,

e) vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury,

f) výzkum, vývoj, vědecko-technické služby a informační služby,

g) tvorba a ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva,

h) služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti,

i) zajišťování bydlení, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Co potřebujeme k založení neziskové organizace?


Na založení neziskové organizace jsou potřebné doklady: návrh na zápis, zakládací listina (obsahuje název a sídlo, délku trvání, druh obecně prospěšných služeb, osobní údaje a peněžité vklady zakládajících osob, členů správní a dozorčí rady, ředitele), status (obsahuje název, sídlo a druh obecně prospěšných služeb – jejich způsob zveřejnění a poskytování, orgány a vymezení jejich působnosti, počet členů, způsob volby a délku jejich funkčního období, způsob majetkového vypořádání a čas uchovávání písemností ze zasedání orgánů).

Dále potřebujeme čestné prohlášení a prohlášení zakladatele o konečném uživateli výhod, údaje ředitele (potřebné k vyžádání výpisu z rejstříku trestů), výpis z Obchodního rejstříku a aktuální znalecký posudek (v případě nepeněžitého vkladu).

Neziskovky lze zrušit dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady (v den, kdy bylo rozhodnutí přijato), uplynutím doby, na kterou byla založena, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení neziskové organizace rozhodnutím správní rady o sloučení, splynutí nebo rozdělení neziskové organizace, prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Výhody a nevýhody neziskové organizace

 

Výhody:

 • může ji založit jedna osoba, která si volí povinné orgány,
 • dar netřeba zdaňovat, není předmětem daně,
 • příjem plynoucí z činnosti, která je činností vymezenou zvláštním předpisem je osvobozen od daně.

Nevýhody:

 • zisk za žádných okolností není možné přerozdělit mezi vlastníky, 
 • má přesně definované veřejně prospěšné činnosti, kterých se musí držet.

Rozdíl mezi neziskovou organizací a občanským sdružením je právě v činnosti organizací. Zatímco občanské sdružení zahrnuje jakoukoli činnost, nezisková organizace má přesně definované veřejně prospěšné činnosti, kterých se musí držet.

Podnikatelský plán – jak vypracovat podnikatelský plán, co všechno by měl obsahovat, zejména: potřebujeme ho vůbec?

Při zahájení podnikání sumarizujeme různé myšlenky a analýzy, náš první nápad jak začít podnikat a na co všechno nezapomenout. Proto by bylo k věci, abychom si vytvořili nějaký dokument, kde to budeme mít pěkně podrobně rozepsáno. Takový dokument však již existuje a jmenuje se Podnikatelský plán – záměr, tzv. byznys plán, podnikový nebo obchodní koncept.

Podnikatelský záměr zprostředkovává první a nejdůležitější dojem o firmě, mapuje a analyzuje celé období od úmyslu podnikat, až po období, kdy se podnikateli začnou vracet vložené prostředky s cílem zaměřit se na jádro podnikatelské činnosti a získat investora.

Podstatu podnikatelského záměru je možné chápat buď jako ideál naší podnikatelské činnosti nebo jako dlouhodobou strategii podnikání. Dokument většinou žádá Úřad práce sociálních věcí a rodiny při žádosti o dotaci na zahájení podnikatelské činnosti.

 

Podnikatelský plán by měl obsahovat určité náležitosti:

1. Údaje o žadateli – jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo mobilního telefonu, e-mailový kontakt, vzdělání, pracovní zkušenosti, praxe, jazykové a počítačové znalosti…

2. Charakteristika záměru – popis činnosti podnikatelské činnosti (nejdůležitější část) = představení celého plánu, cílů a strategií, údaje o budoucí firmě, důvod založení, vývoj, účel a právní formu.

3. Postup realizace projektu – co bylo základní myšlenkou a cílem při realizaci podnikatelské činnosti, časový realizační plán.

4. Místo realizace záměruprostorové, technické a organizační zabezpečení = co a kdo je potřebný při provádění činnosti.

5. Marketingové informace – informace o trhu a konkurenci v něm, marketingové cíle (web stránky, sociální sítě…), příp. popis produktů (výrobků), jejich cena, výrobní proces, způsob dodávky, místo realizace, propagace.

6. Slabé a silné stránky záměru

7. Finanční prognóza – detailní popis příjmů, výdajů a odvodů, výpočet minimálního obratu firmy, pokrytí všech nákladů.

8. Doplňující údaje – vysvědčení, kurzy, certifikáty…

9. Kalkulace předpokládaných nákladů – nájem prostor, koupě motorového vozidla, počítače, mobilního telefonu, školení, kuželky…

Podnikatelský plán nám pomoci může, ale nemusí. Naopak může zbytečně člověka zatáhnout do plánování namísto od akce. Realita bývá i tak ve většině případů odlišná. Jak se říká, člověk míní, Pán Bůh mění.

Jak začít podnikat bez peněz?

Mnoho lidí si mylně myslí, že k zahájení podnikatelských aktivit potřebují hodně peněz. Ano, s penězi jde všechno snadněji – i začátek podnikání. Avšak začít podnikat můžeme i bez peněz – začít můžeme v podstatě úplně od nuly.

Stačí si založit nějakou oficiální formu pro podnikání – např. živnost, s.r.o, nebo jinou právní formu (občanské sdružení, atd). Každá z těchto forem pro podnikání má své výhody a nevýhody – jak můžeme vidět v úvodní části tohoto článku.

S čím se dá podnikat bez peněz?

Málokdo si to možná uvědomuje, ale podnikat může začít kdokoliv téměř okamžitě. Není k tomu nutný žádný převratný nápad. Stačí začít nabízet lidem ověřené věci – to, co lidé chtějí, na co jsou naučení, a to, co každý den potřebují. Ideální je, když se to skloubí s tím, co nás baví a v čem se vyznáme.

Bezplatné řešení sice nejsou nikdy zdarma, ale dnes máme mnoho možností, jak si udělat vlastní web nebo e-shop zcela zdarma (namísto peněz však musíme investovat něco mnohem cennějšího =

náš čas). Také si můžeme zdarma ve vlastní režii řešit marketing, SEO a další aktivity. Samozřejmě, efektivnější může být zaplatit si na propagaci profesionály a specialisty, kteří vědí jak na to.

Tipy na nápady s čím podnikat téměř bez kapitálu s minimem peněz:

Poskytování služeb – např. hlídání a různé kurzy pro dětí, příprava nebo rozvoz jídla, účetní služby, překladatelství či nejrůznější služby pro domácnosti – úklid, opravy, údržba.

Poskytování konzultací, vzdělávání – výuku cizích jazyků, doučování a školení PC dovedností, programování, koučink.

Multilevel MarketingMLM umí být sice dost otravný, ale umí poskytnout skvělé možnosti, jak se naučit podnikat a prodávat – navíc poskytují i kvalitní školení (jen si v nich člověk musí umět vybrat, protože určité společnosti vědí i „kvalitně vymývat mozky“. často je registrace do MLM zdarma, nebo za nízký vstupní poplatek – umožňuje např. maloobchodní prodej různých produktů bez potřeby uzavírání odběratelsko dodavatelských smluv, bez minimálních měsíčních odběrů atd. (jde např o různé kosmetické produkty jako Avon, FM Group , Oriflame, nebo finanční produkty a poradenství).

Copywriting – stále je větší hlad po kvalitním obsahu pro webové stránky. Pokud patří psaní mezi naše vášně a pokud jsme ochotni naučit se tvořit poutavé, hodnotné články, můžeme se živit i jako dodavatelé obsahu pro různé firmy.

Předávání vlastních hodnotných zkušeností – pokud se nám podařilo v životě dosáhnout něco, o co se snaží množství lidí – např. zhubnout nebo se vypracovat do obdivuhodné formy, případně ovládáme nejrůznější diplomatické schopnosti – toto všechno můžeme zprostředkovat lidem, kteří se snaží o podobné výsledky.

Produkce kvalitních potravin – může to být zajímavé dělat to s několika hektary ve větším, avšak potraviny můžeme produkovat i ve městech – ve formě podzemních, terasových záhonů apod.

Catering – velké možnosti nabízí zejména specializovaný catering zaměřený na vegetariánství, veganství nebo nějaké zdravotní diety (bezlepkové atd.).

Poskytování řemeslných služeb – stále stále více platí, že řemeslo má zlaté dno. Mluvit za vše může ukázka zakázkové výroby handmade hudebních nástrojů na míru od úspěšného slovenského řemeslníka. A jestli i vy splňujete pořekadlo “zlaté české ručičky”, je škoda toho nevyužít.

Způsoby, jak získat peníze na podnikání


Dotace / příspěvek na založení živnosti od státu – je nutné splnit řadu podmínek a pravidel, jinak je možné i zpětně odebrat přidělen příspěvek / dotaci.

Nalezení vhodného investora – investor sice přinese do firmy peníze, zároveň však může výrazně ovlivnit či změnit náš původní podnikatelský úmysl, protože pro investora půjde v investici logicky prioritně o zisk a ne o naše hodnoty či záměry.

Crowdfunding – jde o způsob, kdy namísto jednoho investora získáme množství malých investorů „z davu“ – běžných lidí.

Existuje několik možností, jak můžeme začít podnikat i bez peněz, ale každá z možností má své výhody a nevýhody.

Jednou z největších nevýhod při přizváni investora může být například omezení svobody, změna záměru podnikání a jiné vlivy, které si může nový investor prosadit.

Jaký kapitál je nezbytný pro podnikání?

K podnikání je kromě financí nezbytný i další kapitál:

Pracovní síla – je nezbytné, aby měl kdo realizovat podnikatelské záměry – buď my sami, nebo někdo další.

Odbornost – každé podnikání si většinou vyžaduje určitou odbornost nebo tzv. know-how.

Správa – na to, aby vše fungovalo jak má, je důležité vše zorganizovat, naplánovat, synchronizovat, aby vše „šlo tak, jak má“ (zajistit účetnictví, marketing, prodej, zrealizování zakázek …).

Prodej – pokud chce být jakýkoliv podnik úspěšný, potřebuje se umět prodat. Peníze do firmy přinášejí většinou zákazníci, proto je třeba vědět, jak oslovovat a shánět nové zákazníky a jak si udržet stávající zákazníky.

S penězi se podniká jednodušeji, zejména protože si za ně můžeme zajistit ostatní nezbytný kapitál. V opačném případě si musíme vše zařídit sami – takže logicky o to více času budeme potřebovat do podnikání investovat.

V první řadě je velmi důležité umět sehnat nové zákazníky. Buď to budeme dělat sami, nebo budeme potřebovat najít schopného obchodního partnera, protože jinak naše podnikání nebude mít dlouhé trvání.

Spolupráce s obchodním partnerem nemusí být vůbec nereálná – nemusíme mít kvůli tomu obrovský příjem, ani silnou značku. Pokud nabízíme kvalitní zboží a služby, můžeme se dohodnout s nějakým šikovným prodejcem na spolupráci za určitou marži z prodeje – prodejce vydělá tehdy, když i my, takže se bude snažit nás skutečně prodávat.

Důležitost marketingu a propagace pro úspěšné podnikání

Kdo si koupí naše produkty / služby, když o nás nikdo neví? Proč by si měl někdo u nás cokoliv koupit, pokud je dostatečně spokojen s řešením, které využívá dosud? Proč by měl kdokoliv změnit své chování a zdroj svých nákupů jen kvůli tomu, že jsme začali podnikat?

Nikdo se ve skutečnosti nezajímá o náš nový byznys. Každý má milión starostí sám se sebou a se svým životem. Navíc, dnes každý den přibývá množství nových webů, e-shopů, podniků a možností, které se předhánějí v tom, aby nás oslovili – tak proč by se měl kdokoliv zajímat právě o náš byznys?

Pokud chceme pravidelně získávat nové zákazníky, potřebujeme lidem vhodným způsobem, na správném místě, v pravý čas, ukázat a vysvětlit, jak jim může náš produkt či naše služby pomoci.

Aniž bychom se museli pohnout z místa.

Jaké způsoby propagace můžeme pro svůj byznys využít?

SEO – kvalitní a poctivé SEO zahrnuje PR články, budování hodnotného obsahu, propagace webu na dalších webech, Influencer marketing atd.

Offline propagace – tištěná reklama, letáky, billboardy, potisk na tričkách, reklama na autě a různých reklamních předmětech atd.

PPC reklama a propagace na Sociálních sítích – Facebook, Instagram – a na Youtube.

Newsletter – sběr e-mailových adres a rozesílání užitečných novinek.

Vzdělávání v podobě seminářů, konferencí, webinářů či podcastů.

● Guerrilla marketing.

Je množství propagačních kanálů, které můžeme využít. „Stačí“ najít ty nejvhodnější pro naše podnikání.

Nabízíte něco, co lidé často vyhledávají na Googlu?

Pak může být nejoptimálnějším způsobem propagace optimalizace webu pro vyhledávače (SEO) + PPC reklama v Google Ads.

Google není tak všemocný, jak si lidé nejednou myslí. Bez SEO aktivit a bez kvalitní analýzy klíčových slov náš web s největší pravděpodobností nebude mít v Google vyhledávání úspěch.

Chcete oslovit zejména mladé lidi? Může stát za zvážení využít reklamní služby pro sociální sítě.

Delegování práce

Pokud chceme, aby naše podnikání rostlo, obvykle dříve či později se dostaneme do fáze, kdy je nezbytné delegovat práci na někoho dalšího. Častou výmluvou mnoha podnikatelů je to, že si nemohou dovolit zaměstnat někoho dalšího, případně delegovat práci na externí pracovníky.

Na první pohled se to může zdát jako opodstatněný fakt – ovšem pokud se na to podíváme hlouběji, právě toto přesvědčení nejednou vytváří pro podnikatele bludný kruh, z které se následně neumí sám dostat.

Proč je delegování důležité?

Všechno něco stojí. Náš čas, naše práce, naše služby.

Pokud jsme odborníky na určitou činnost, která živí nás a naši firmu. Avšak pokud vedle toho musíme řešit účetnictví, marketing, administraci a správu – kdo se tehdy může věnovat naší nejziskovější činnosti?

V podstatě je to jednoduché – pokud se věnujeme činnostem, které by dokázal hravě vyřešit kdokoliv jiný, a kvůli tomu se nestíháme věnovat odborným činnostem, které dokážeme v našem „podniku“ řešit jen my – tak je asi nejvyšší čas na změnu a na přizvání pomoci .

Výhody a bonusy přenesení práce

Všichni máme nějaké vlohy, nadání a talenty (samozřejmě ne všichni je i rozvíjíme). Každého baví něco jiného – i díky tomu můžeme ve spolupráci s více lidmi efektivněji řešit úkoly, zadání a rovněž můžeme snadněji objevovat nové možnosti, nápady či inspirace. Více o time managementu se dozvíte zde.

Pro někoho může být problém soustředit se na detail, ale zároveň umí rychle plnit zadání. Naopak, pro perfekcionalistu je přirozeností vyšperkovat každý detail, ale právě kvůli tomu pomaleji plní zadání – takoví dva spolupracovníci se mohou ve vhodných podmínkách snadno doplňovat.

Přeceňování dobrého nápadu zbytečně odrazuje množství lidí

Všichni možná známe někoho, kdo chce začít podnikat a zatím jen čeká na dobrý nápad. Dřív než přijde dostatečně dobrý nápad, tak spíše našetříme na plnohodnotný důchod. Jednoduše – dobrý nápad je velmi přeceňován. Každý má dennodenně nějaké nápady. Ale ne každý je i zrealizuje.

Málokdy se stává, že by jen tak, z ničeho nic vznikl převratný nápad. Vždyť i Edison musel vynálezu žárovky věnovat několik tisíc neúspěšných pokusů.

Pokud chceme úspěšně podnikat, nemusíme začít s geniálním nápadem. Právěže většina geniálních nápadů vznikla z dlouholetého úsilí, mravenčí práce na „jednoduchých“ úkolech, které se nějakým způsobem snažili usnadňovat lidem práci či život.

Tajemství na dobré nápady je v tom, že se nám odkrývají pomalu, postupně – realizováním „nevýznamných“ aktivit, kde každá aktivita může otevřít nové možnosti.

Co je při začátcích podnikání nejdůležitější?

Pokud to myslíme skutečně vážně, důležité je především začít. Postupovat pěkně krok za krokem. Ty nejhodnotnější věci se totiž naučíme za pochodu. Ne čtením, studováním, ani sněním či vyčkáváním. Může jít i o tu najtuctovejšiu činnost – mnoho úspěšných podnikatelů začalo podnikat v něčem, kde již byla neuvěřitelná konkurence. A i tak se jim podařilo uspět.

Jak? Nečekali na geniální nápad. Začali pracovat, začali pomáhat lidem s jejich nejběžnějšími problémy a neustále hledali nové způsoby, jak být lepšími a jak pomáhat lidem efektivněji.

Nemusíme se hned stát světovou značkou, někomu bohatě stačí místní firmy, hlavně že ho uživí a naplňuje ho.

Vytrvalost a vzdělávání je základ úspěchu

Pro dlouhodobý úspěch v podnikání je základním kamenem vytrvalost, neustále zdokonalování a vzdělávání sebe sama. Větší příliv peněz a více nových zákazníků jde dost často ruku v ruce s tím, že dokážeme stále účinněji a efektivněji pomáhat našim klientům / zákazníkům, řešit jejich problémy, které je nejvíce zatěžují.

Na to, abychom dokázali klientům poskytovat stále lepší služby a abychom jim dokázali pomáhat stále efektivněji – na to se potřebujeme neustále vzdělávat, zlepšovat a hledat nové možnosti, jak být lepšími – ať už návštěvou kurzů nebo i knížkami o podnikání.

Díky tomu následně dokážeme klientům efektivněji pomoci – to nám zas dokáže pomoci více způsoby. Jedním z nich je ten, že máme vyšší sebevědomí, stoupá naše hodnota a za naši práci můžeme požadovat více peněz – protože klientům více peněz ušetříme, nebo vyděláme.

Rovněž nám lepší služby dokáží přinést i nové zákazníky – už jen tím, že spokojeni klienti se rádi pochlubí svým známým – a udělají nám zdarma reklamu.

Shrnutí – na co nezapomenout – nejen při podnikání?

Skutečně pomozme lidem a lidé pomohou nám.

Pokud se zaměříme na upřímnou službu lidem – ne na nějakou oportunistickou vypočítavost, či drancování, ale na budování skutečné hodnoty – tehdy máme nejvyšší šance na dlouhodobý úspěch a prosperitu.

Samozřejmě je dnes mnoho podniků, které se k tomu postaví přesně naopak – zneužít lidi, prodávat jim brak či doslovný odpad – i to však jen dokud lidé takové podvody nepřehlédnou. Mimo jiné, že zákon zpětné vazby neomylně funguje ať tomu věříme nebo ne.

Netřeba zapomínat, že společnost vytvářejí jednotlivci – a i my rozhodujeme o tom, jaký svět je. Rozhodujeme o tom našim životem, jednáním a našimi každodenními rozhodnutími = zda se zaměříme na budování skutečné hodnoty, nebo zda vytvoříme jen nějakou cetku, se kterou oškubeme jednodušší lidi.

Nebo zda se budeme věnovat tomu, co nás skutečně naplňuje – nebo jestli se rozhodneme vzít nějakou práci jen pro peníze.

Chceme začít úspěšně podnikat?

Začněme, hledejme vhodné způsoby, ptejme se kompetentních lidí na radu a dříve či později s největší pravděpodobností dosáhneme úspěch. Zaručit nám to nemůže nikdo – ovšem svou připraveností, odhodláním a vytrvalostí můžeme pravděpodobnost úspěchu výrazně zvýšit.

Přidej se do Československého klubu Akční ženy

 

Štítky

3 komentáře

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *