Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY PODNIKÁNÍ ÚČETNICTVÍ ŽURNÁL

Vládní nařízení pro OSVČ v souvislosti s koronavirem

Vládní opatření pro OSVČ v souvislosti s koronavirem

Jako OSVČ máte hromadu povinností vzhledem ke státu. Jeho představitelé si naštěstí uvědomují, že tato situace není jednoduchá pro nikoho, a proto i pro OSVČ přichystalo několik vstřícných kroků. Bohužel s tím, jak se neustále mění, vzniká chaos. Několik dní jsme dávaly dohromady, upravovaly a doplňovaly obsáhlý soupis. Pojďte si v tom s námi udělat trochu pořádek…

Kompenzační bonus pro OSVČ

Vláda po dlouhých debatách a změnách navrhla kompenzační bonus pro OSVČ. Jedná se o jednorázový daňový bonus ve výši 25 000 Kč vyplacený finančními úřady.

Nárok na něj mají všechny OSVČ (hlavní nebo vedlejší činnost bez dalšího zaměstnání) zasažené v souvislosti s koronavirem, které začaly podnikat před 12. březnem 2020.

Příspěvek bude zaslán na základě Čestného prohlášení, že byl nucen omezit svoji činnost v důsledku období nouzového stavu (karanténa, uzavřená provozovna nebo nutnost péče o děti).

Nyní se čeká, až nařízení definitivně schválí Parlament ČR.

Daně

Jedna z velkých oblastí, kterou se každá podnikající fyzická osoba musí zaobírat, jsou daně. I zde nám vláda povolila drobné neřesti.

V tuto chvíli je možné podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 až do 1. 7. 2020 bez sankce. V návaznosti na to je možnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. 8. 2020. Toto prodloužení je možné za podmínky, že do 3. 8. 2020 zároveň uhradíte případný doplatek pojistného. Za den úhrady se považuje den, kdy byla platba připsána na účet příslušné OSSZ. V tomto případě je opravdu důležité pohlídat si, aby platba byla připsána včas, jinak je velice možné (není nikde upraveno), že úroky z prodlení budou vypočítány od řádného termínu, tedy od 1. 4. 2020.

Červnová záloha na daň z příjmu fyzických a právnických osob se promíjí bez nutnosti žádosti.

Zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 je třeba zaplatit až do 15. 10. 2020.

U kontrolních hlášení DPH, která byla podána opožděně v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020, budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání.

Zároveň je možné požádat o pozdržení platby (posečkání) daně nebo její platby na splátky (splátkování) – podmínky naleznete zde.

Tip redakce: Poskytujete služby do zahraničí? Možná máte povinnost být identifikovaná osoba a odvádět DPH!

Zálohy na pojistné

Jako OSVČ máte povinnost platit si měsíční minimální zálohu na sociální a zdravotní pojištění. U sociálního pojištění je základní minimální záloha 2544 Kč, pokud je vaše podnikatelská činnost Vaší činností hlavní, a 1018 Kč, pokud se jedná o činnost vedlejší. U zdravotního pojištění činí základní minimální měsíční záloha částku 2352 Kč a vztahuje se jen na činnost hlavní.

U sociálního pojištění jsou aktuálně odpuštěné splátky za měsíce březen až srpen 2020, bez ohledu na předepsanou výši. Toto opatření je plošné, není tedy třeba o prominutí žádat. Pokud již byla některá ze záloh na březen až srpen uhrazena, bude použita na jiné již splatné závazky, popř. jako záloha na pojistné na září a následující měsíce.

V příštím roce si pak každá OSVČ v přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2020 od výsledného pojistného na důchodové pojištění za rok 2020 odečte zálohy, které v roce 2020 uhradila, a za období března až srpna si odečte za každý kalendářní měsíc částku ve výši základní minimální zálohy, viz výše.

Období březen až srpen se pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu bude považovat za tzv. vyloučenou dobu, ale to pouze pro OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností.

U zdravotního pojištění je princip fungování stejný jako u sociálního pojištění.

Dávky nemocenského pojištění – ošetřovné, nemocenské pojištění

Ačkoli běžně nemá OSVČ nárok na ošetřovné, a to ani v případě účastní-li se nemocenského pojištění, bylo Usnesením vlády schváleno vyplácení dávky 424 Kč, pokud nepobírá dávku ošetřovného jiná osoba. Mimořádně se týká dětí do 13 let (standardně je to 10 let). Pomoc se vyplácí zpětně,  za březen lze požádat o podporu od 1. dubna

Podpora se vyplácí na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu

U dobrovolného nemocenského pojištění je třeba si platit měsíční pojistné nadále, zde žádné úlevy nejsou. V případě, že vám byla nařízena karanténa, máte nárok na dávku nemocenského v případě, že jste si minimálně 3 měsíce před nařízenou karanténou platili nemocenské pojištění a že je delší než 14 dnů. Za prvních 14 dnů se dávka nevyplácí. Pokud budete činnost vykonávat osobně, tedy z domova, nebude vám za tyto dny dávka přiznána.

Kurzarbeit a příspěvky státu na náhrady mezd

Ti zaměstnavatelé, kteří jsou poškozeni současnou situací, a i přes to musí vyplácet svým zaměstnancům mzdy, dostanou od státu příspěvek v rámci Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Výše příspěvku se bude odvíjet podle toho zda:

  • musí zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy zaměstnanci v karanténě (80 % náhrady mzdy do výše max 39 tisic),
  • musel být provoz uzavřen (80 % mzdy do výše max 39 tisic Kč) ,
  • došlo k nějakému omezení provozu – nedostatek zaměstnanců, materiálu či poklesu poptávky (60 % mzdy do výše max 29 tisíc Kč).

Žádosti o příspěvek by mohl začít zpracovávat Úřad práce od 6. dubna. Podmínkou je řádné vyplacení mzdy/náhrady a zaslání odvodů, až poté může zaměstnavatel začít žádat.

EET a půjčky

Povinnost evidovat tržby v režimu EET je nyní pozastavena po dobu krize a následující 3 měsíce. Nicméně vláda zamítla odklad zavedení EET do dalších odvětví (3. a 4. vlna) 1. května 2020, toto datum tak nadále platí. Finanční a Celní správa však po dobu omezení a dalších tří měsíců bude postupovat s maximální tolerancí, nebude udělovat pokuty a bude plnit pouze poradní funkci.

Banky by měly drobným podnikatelům bezúročně odkládat splátky. Toto zatím není stanoveno v žádné právní normě, nicméně podle vyjádření ředitele Hospodářské komory tak banky splátky odkládají těm klientům, kteří jsou bezproblémoví a u banky jsou delší dobu.

Pro podnikatele, kteří byli ekonomicky poznamenání současnou situací, byl schválen bezúročný úvěr COVID od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Bohužel příjem žádostí je nyní zrušen, není ale vyloučeno, že dojde k opětovnému navýšení kapacity. Sledujte stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Přerušení či ukončení samostatně výdělečné činnosti

V případě, že jste se rozhodl/a přerušit nebo ukončit svou činnost, je potřeba to oznámit několika úřadům. I přes to, že lze na formuláři Jednotný registrační formulář v části určené pro SSZ vyznačit, že se jedná i o oznámení pro živnostenský úřad, doporučujeme informovat o přerušení nebo ukončení činnosti i samostatně tyto úřady:

  • živnostenský úřad – přerušení živnosti nastává dnem oznámení tomuto úřadu, je možné podat žádost a uvést v ní datum budoucího přerušení,
  • zdravotní pojišťovnu,
  • příslušný finanční úřad.

Pokud budete chtít následně zaevidovat na úřadu práce (doba, po kterou přerušíte živnost, se nezapočítává do důchodového pojištění), budete od OSSZ potřebovat potvrzení o dobách pojištění a posledním vyměřovacím základu. Žádost lze zaslat e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ, datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem nebo ji vhodit do poštovní schránky na příslušné OSSZ.

Pokud jste za poslední 2 roky alespoň jeden rok platil/a důchodové pojištění, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání informujte svou zdravotní pojišťovnu.

Živnost můžete přerušit na libovolnou dobu.

Aktuální informace

Vzhledem k neustále se měnícím vládním nařízením dochází často i k zásadní změně informací. Budeme se snažit držet tento článek aktuální po celou dobu omezení a budeme rády za jakékoliv aktualizace, připomínky či sdílení. Jsme v tom spolu! :)

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *