Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ FINANCE POJIŠTĚNÍ

Vše o povinném ručení: víte, kdy vám povinné ručení nepomůže?

Ruku na šaltpáku, milé dámy, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení obvykle patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známou, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem nebo pojišťovačkou. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuancích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil několikadílný seriál textů věnovaných povinnému ručení. Po úvodním dílu, který byl úvodem do problematiky a pokračování věnovaném cenotvorbě a slevám, jsme se ve 3. dílu našeho seriálu pověnovali taky možnostem vypovězení smlouvy o povinném ručení. Ve čtvrtém dílu jsme popsali možnosti změny povinného ručení. Dnešní pokračování bude o situacích, kdy vám povinné ručení nepomůže.

Berme to tak, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení – speciální pojistný produkt vynalezen v minulém století byl počátkem tohoto století zdokonalen. Tak, aby každý účastník silničního provozu měl jistotu pojistného krytí škody, kterou mu způsobí jiný účastník svým vozidlem. A samozřejmě, hůl povinného ručením má i druhou stranu: majitel, kterého vozidlem byla způsobena újma má taky jistotu, že ji za něj uhradí pojišťovna a je to důležitá jistota. Protože jde často o statisíce i miliony.

Kdo platí újmu, když viník neměl povinné ručení?

Existují případy – ročne jsou jich stovky – kdy dojde k dopravní nehodě způsobené vozidlem bez povinného ručení. Buďte ale bez obav, v těchto případech krytí vyplývající ze zákona o povinném ručení garantuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Funguje to tak, že újma způsobená vozidlem bez povinného ručení, případně nezjištěným pachatelem či vozidlem a v dalších specifických případech je hrazena z garančího fondu ČKP. A právníci kanceláře se potom usilují vyplacenou částku vymoci od viníka nehody, respektive majitele vozidla, kterým byla nehoda a újma na majetku nebo zdraví způsobena. Veledůležitému působení a významu ČKP i problematice plnění újmy vozidlem bez povinného ručení a jiným specifickým situacím věnujeme již brzy samostatnou část našeho seriálu.

Mimochodem, ČKP taky eviduje s půlroční aktualizací i počet pojištěných vozidel u všech pojistitelů, kteří jsou na území České republiky oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. K 30. červnu 2023 evidovala ČKP celkem 9 198 129 pojištěných vozidel. Tyto údaje ČKP poskytuje Centrálnímu registru vozidel za účelem porvnání s daty registrovaných vozidel. Takto jsou identifikovány registrované nepojištěné vozidla, které ČKP oznamuje správním orgánům. Aktuálně jezdí po našich silnicích odhadem 150 000 vozidel bez povinného ručení.

Po nevyhnutném informačním úvodu pojďme k dnešnímu tématu: výlukám.

Výluky z plnění povinného ručení

Případy popsané výš, mylně považované za výluky povinného ručení všechny vyplývají z neexistence povinného ručení u vozidla – z různých důvodů, kterým byla způsobena újma. Inu a když neexistuje povinné ručení, nemůžou v těchto případech existovat ani výluky z jeho plnění.

Pojďme si tedy popsat výluky u povinného ručení, tedy všechny případy, kdy je plnění vyloučeno. Samozřejmě jsou definovány zákonem, pojišťovny si je nemůžou jen tak dle libosti měnit a mají samozřejmě i zákonnou povinnost je uvést v pojistné smlouvě. Pokud jste svou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nečetli pozorně, zkuste ji někde v trezoru najít a věřte, že výluky v ní na 100 % jsou.

V aktuálně platné – již 25 verzi – Zákona č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsou výluky popsány v § 7 takto:

(1) Pojistitel nehradí

a) újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,

b) škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c), kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou škody podle § 6 odst. 2 písm. c), jestliže tato škoda souvisí s újmou podle § 6 odst. 2 písm. a),

c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit,

d) škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla,

e) újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena,

g) újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

h) újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

(2) Byla-li újma způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku újmy řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě újma způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku újmy řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze újmu podle § 6 odst. 2 písm. a) včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4.

(3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se újma způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla tato újma způsobena.

(4) Plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen tuto újmu nahradit a kterou poškozený řádně prokázal, nelze odmítnout ani snížit s výjimkou případů uvedených v tomto zákoně.“

Přesná citace ze zákona není samoúčelná, ale čistě záměrná z důležitého důvodu: pokud byste se pokoušeli vygooglit výluky povinného ručení, v temných zátokách internetu byste našli poměrně vydatnou snůšku nesmyslů.

Pojďme si tedy výše popsané litery zákona shrnout poněkud srozumitelnější řečí. A nejde jenom o takzvané „obecné výluky“ určené zákonem o povinném ručení, ale i další vyplývající kupříkladu z legislativy týkající se obecně silničního provozu, nejenom povinností řidiče ale i technické způsobilosti vozidla.

Žádná pojišťovna s oprávněním provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na území České republiky vám z povinného ručení nezaplatí:

 • újmu řidiče vašeho vozidla, které způsobilo škodu
 • škodu na vašem vozidle, kterým byla způsobena škoda nebo újma a v něm přepravovaných věcech
 • škodu nebo újmu, kterou jste způsobili sami sobě či svému vozidlu
 • majetkovou škodu, kterou jste způsobili svému manželovi nebo manželce či lidem, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti
 • škodu vzniklou mezi motorovým vozidlem a přívěsem nebo návěsem
 • újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • škodu nebo újmu na zdraví vzniklou při řízení vozidla osobou bez řidičského oprávnění
 • škodu nebo újmu na zdraví způsobenou vozidlem využívaným na trestnou činnost
 • škodu nebo újmu na zdraví vzniklé při řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, tato výluka platí i v případě, pokud řidič odmítne dychovou zkoušku nebo jiný způsob zjištění, jestli byl v čase způsobení škody pod vplyvem alkoholu a ostatních zakázaných látek,
 • škodu vzniklou v době, kdy vozidlo nemělo platné prohlášení o shodě nebo český technický průkaz
 • škody a újmy během války nebo teroristického útoku
 • nemajetkové újmy související se škodou způsobenou motorovým vozidlem

Speciálním důvodem výluky nebo odmítnutí plnění pojistné údálosti je neplacení povinného ručení. Protože ne každé sjednané povinné ručení musí znamenat i uhrazené povinné ručení. V případě, pokud povinné ručení ještě není vypovězeno ze strany pojišťovny z důvodu neplacení a dojde ke škodové události, pojišťovna ji může odmítnou plnit.

Dokážeme výluky povinného ručení „eliminovat“ připojištěním?

Toto je poměrně častá otázka při zřizování povinného ručení. Z logiky zákonem definovaných výluk povinného ručení vyplývá, že jde o přesně popsané případy, ve kterých k plnění z povinného ručení nedojde. Paušalizující odpověď tedy zní: ne, připojištění není řešení výluk povinného ručení. Nuansím připojištění k povinnému ručení se budem věnovat v některé z dalších částí našeho seriálu.

Pokud teda zřizujete povinné ručení, ve vlastním zájmu si pro jistotu zkontrolujte ve smlouvě i výluky – máte na to ne že právo. Před podpisem pojistní smlouvy si ji pozorně přečtěte, tuto možnost máte pokud zřizujete povinné ručení osobně i online.

Ján Schneider, člen odborné poroty Zlatá minca

foto: pixabay

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *