Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ FINANCE FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ

Vše o povinném ručení: jako postupovat při pojistné nebo škodní události

Ruku na šaltpáku, dámy a pánové, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení často patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známým, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuansích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil seriál textů věnovaných povinnému ručení. Po úvodním dílu, který byl úvodem do problematiky a pokračování věnovaném cenotvorbě a slevám, jsme se ve 3. dílu našeho seriálu pověnovali taky možnostem vypovězení smlouvy o povinném ručení. Ve čtvrtém dílu jsme popsali možnosti změny povinného ručení, v pátém pokračování jsme se věnovali situacím, kdy vám povinné ručení nepomůže.

Dnes nastal čas popsat situaci, kvůli které se povinné ručení uzavírá: pojistnou nebo škodní událost.

Od časů, kdy z dopravní praxe na silnicích vyplynula potřeba pojistit situace, kdy je způsobena škoda dopravním prostředkem – začátkem předminulého století šlo o případy způsobené povozy tahanými živou sílou – se v podstatě mnoho nezměnilo. Mám na mysli změny z pohledu vzniku pojistné, nebo škodové události. Obecná odpovědnost s principem zavinění samozřejmě postupně až do dneška prošla mnoha změnami až do levelu povinného ručení, který známe dnes.

Pojistná, nebo škodní událost je ale pořád stejná: dopravní prostředek způsobí během svého provozu škodu na majetku nebo újmu na zdraví. A protože jde obvykle o vysoké částky, nastupují pojišťovny, které přebírají odpovědnost za finanční plnění.

Popišme si tedy tuto situaci s cílem sumarizece algoritmu, nebo spíše manuálu, jak je třeba postupovat. Vycházejme z předpokladu, že máme povinné ručení sjednáno a vozíme ve svém vozidle kromě zelené karty – která je již pár let černobílá – i formulář záznamu o dopravní nehodě. A nehodu jsme způsobili na území České republiky. Situacím, kdy povinné ručení nemáme, nebo způsobíme nehodu v zahraničí, se budeme věnovat v některé další části našeho seriálu věnovaného všem nuansím povinného ručení.

Postup po způsobení škody vozidlem

Nemáme důvod vynalézat kolo, Česká kancelář pojistitelů, sdružující všechny pojišťovny s oprávněním poskytovat povinné ručení v České republice sepsala ultimativní návod, jak je třeba postupovat. Když dojde k dopravní nehodě, kterou jste svým vozidlem způsobili vy, v prví řadě zastavte vozidlo na místě, kde se nehoda stala – pokud nezastavilo samo, a vypněte motor. Oblečte si reflexní věstu, která je spolu s výstražným trojúhelníkem součástí povinné výbavy vašeho vozidla a označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem.

Pokud dojde ke zraněním, prioritně řešte první pomoc zraněným a volejte záchranku – 155. Pokud jste účastníkem hromadní dopravní nehody, je nevyhnutné, abyste vy a všichni lidi nacházející se ve vozidle ho opustili a nezdržovali se v jeho blízkosti. V případě hrozby požáru nebo výbuchu je nutné opustit nebezpečný prostor a volat hasiče – 150. Dále postupujte podle tohoto návodu.

Sdělte poškozeným:

 • své jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název firmy a sídlo vlastníka vozidla
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena

V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii připady, kdy je to nutné jsou popsané níže – jsou účastníci dopravní nehody ze zákona povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Je vhodné použít formulář evropský záznam dopravní nehody“, nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou formulářů, které pojišťovny distribuují klientům. Jde totiž o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody a fotodokumentaci místa nehody.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR na číslech 112 nebo 158 – máte, pokud:

 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění
 • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku 100 000,- Kč,
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby – tedy na třetím vozidle, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích – stavba, svodidla, sloup veřejného osvětlení
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody a řádnému vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Tedy pokud nejste schopni nebo ochotni se dohodnout na tom, kdo nehodu způsobil. Buďte bez obav, výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady a nerozpakujte se ptát na všecho, co vám není jasné nebo srozumitelné.

Ze zákona máte povinnost na vyzvání předložit dopravním policajtům doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, testu na drogy, případně se podrobit lékařské prohlídce a odběru krve. Když přijdou k dopravní nehodě policajti, přebírají velení a máte povinnost poskytnout jim veškerou součinnost.

Zapište si taky jména a adresy řidičů ostatních účastníků nehody, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací – registrační značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a údaje svědcích dopravní nehody.

Dále bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodní události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události
 • předložte k této škodní události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele

A to je vše, co se týče zákonných povinností v souvislosti s dopravní nehodou, kterou jste způsobili svým vozidlem. V každém případě i vaše pojišťovna, ve které máte sjednané povinné ručení, má povinnost přímo ve smlouvě vás informovat o postupu popsaném výše. A samozřejmě, pokud vám není cokoliv jasné, jednoznačně po způsobené dopravní nehodě doporučujeme kontaktovat svého podkytovatele povinného ručení, který vám poskytne všechny potřebné informace i odpovědi na otázky.

Každý, kdo již měl tu smůlu a byl účastníkem dopravní nehody ví, že je to vždy mimořádně stresující událost. Proto je v první řadě potřebné zachovat klid, vědět, co je třeba dělat a s rozvahou postupovat podle zákonem daného postupu.

Ján Schneider, člen odborné poroty Zlatá minca

foto: unsplash

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *